O titulu

Česká kriminologie je odborný recenzovaný časopis, který publikuje původní příspěvky domácích i zahraničních autorů. Vychází od roku 2016, jeho vydavatelem je Česká kriminologická společnost.

Časopis svým zaměřením odpovídá tematické šíři a multidisciplinárnímu charakteru kriminologie jako vědního oboru. Otevírá prostor pro teoretické i empirické poznatky o kriminalitě, jejích pachatelích a obětech, o jejím rozsahu, příčinách, vývoji a konkrétních podobách či projevech, stejně jako o možnostech a opatřeních na její kontrolu. Věnuje se také dalším oblastem společensky nežádoucích jevů, které sice nejsou zákonem vymezeny jako trestné činy, ale přesto se o ně kriminologie zajímá jako o určité předpolí kriminality samotné (například šikana na školách, prostituce nebo užívání návykových látek). Vychází 2x ročně v elektronické podobě a přijímá k publikaci odborné texty (stati, výzkumné studie, metodologické příspěvky), medailony, recenze a zprávy, které odpovídají zaměření časopisu.

Časopis je evidovaný v databázích CEEOL a CEJSH.

Časopis vychází v režimu open access. Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 4.0.

Časopis vychází s finanční podporou Akademie věd ČR.

 

Česká kriminologická společnost

Česká kriminologická společnost (ČKS) byla založena v roce 2012. Jejím cílem je podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného vědního oboru v České republice a umožnit spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Ke splnění tohoto poslání ČKS organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy, spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí, podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci kriminologicky relevantních informací a poznatků, stejně jako výuku kriminologie na vyšších odborných a vysokých školách. Členem ČKS se může stát odborník v oboru kriminologie nebo v jiném příbuzném oboru, stejně jako osoba, která působí v oblasti kontroly kriminality a kriminologické poznatky při své práci využívá. Společnost je otevřena také studentům vyšších odborných a vysokých škol se zájmem o kriminologii.

Více na stránkách www.czkrim.cz

 

Redakční rada

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie ČR

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., Ústavní soud ČR

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Právnická fakulta UK, Praha

PhDr. Václav Jiřička, Ph.D., Vězeňská služba České republiky

Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Právnická fakulta MU, Brno

Prof. Dr. Martin Killias, Universität Zürich

Prof. Dr. Helmut Kury, Max-Planck-Institute, Freiburg

Prof. Dr. Gorazd Meško, Universita Ljubljana

Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D., Filozofická fakulta UK, Praha

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta UK a VFN, Praha

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., Právnická fakulta UK, Bratislava

Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc., Vysoká škola regionálního rozvoje, Praha


Redakce

PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.

Mgr. Václav Walach, Ph.D.

email:


Vydavatel a sídlo časopisu

Česká kriminologická společnost

Náměstí Jana Palacha 1/2

116 38 Praha 1


ISSN 2464-6210

Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg